כללי
האמור בתקנון זה ובאתר כולו מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא פונה ומתייחס לכל המגדרים באופן שווה.


1. אתר אינטרנט זה שייך לדייט-נייט בע"מ (ח.פ 516262110) (להלן: "דייט נייט") וכולל חנות און-ליין להזמנת מוצרי דייט-נייט.


2. גלישה באתר, שימוש בו מכל סוג וביצוע כל פעולה בו מהווים הסכמה כי המשתמש ו/או הרוכש ו/או הלקוח (להלן: "הלקוח") קרא בקפידה תקנון זה, כי הבין אותו, כי הוא מסכים לו וכי הוא מתחייב לפעול על פיו באופן מלא. לפיכך הלקוח מסכים ומתחייב כי הוא ו/או מי מטעמו לא יוכלו להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין שמפורט לגביו בתקנון, כנגד דייט נייט ו/או מי מטעמה.


3. הוראות התקנון ייתכן וישתנו מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה של דייט נייט ואחריות הלקוח להתעדכן בתקנון בכל כניסה לאתר.


4. השימוש באתר זה במוצרי דייט נייט מותר לכל אדם שהינו בגיר, כשיר משפטית, אינו חסוי ויכול לבצע פעולות ללא צורך באישור אפוטרופוס. לא תחול על דייט נייט כל אחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש באתר או במוצרים הנמכרים בו על ידי מי שאינו עונה להגדרה כאמור.


5. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו לצרכי פרשנות בכל דרך.


6. בכל שאלה ו/או בעיה ניתן לפנות לדייט נייט באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]
הגבלת אחריות


7. ידוע ללקוח כי דייט-נייט אינה היצרנית של המוצרים הנמצאים במארז וכי היא אינה אחראית על ייצור המוצרים הנמצאים במארז, וכל טענה ו/או תלונה בעניין המוצרים כאמור תהיה ותופנה כלפי היצרן בלבד.


8. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל מידע או מצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות שמות היצרנים, טיב המוצרים, תכונות המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים, על-פי החוקים והתקנות להגנת הצרכן.


9. ידוע ללקוח והוא מסכים לכך שמשלוח המארז ייעשה על ידי חברת שליחויות שהיא חברה נפרדת וחיצונית לדייט נייט אשר אינה נמצאת בשליטת או באחריות דייט נייט; כי ייתכנו שינויים ו/או עיכובים של מספר ימים מהמועד הקבוע באתר; וכי לדייט-נייט אין כל שליטה ו/או אחריות על שינויים ו/או עיכובים אלו.


10. דייט נייט אינה אחראית לביטול הזמנה על ידה ו/או עיכוב באספקה מצידה אשר נובעים מכח עליון ו/או עיכוב אשר אינו בשליטתה ו/או באחריותה, לרבות אך לא רק, סגרים, שביתות, השבתות, מבצעים צבאיים, מלחמות ועוד.


11. על הלקוח חלה חובה להיות זמין לקבל את המוצר במועד שנקבע, וככל שלא יהיה זמין במועד זה לא יוכל הלקוח ו/או מי מטעמו לבוא בטענה ו/או דרישה כלפי דייט נייט ו/או מי מטעמה בעניין זה.


12. השימוש באתר נעשה באחריות הלקוח הבלעדית והמלאה.


13. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) ולא ניתן להתאימו לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי דייט-נייט בעניין זה.
רכישת המוצרים


14. המוצר שהוזמן וחויב יסופק לכתובת בישראל שהקליד הלקוח.


15. החברה תספק את המוצר בהתאם לתנאי האספקה המפורטים באתר ואשר עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של דייט נייט.


16. לא יסופקו משלוחים בימי שישי, ערבי חג, חג וחול המועד, למעט מקרים חריגים אשר יאושרו ללקוח בכתב. הימים כאמור לא ימנו במניין הימים לאספקת המארז.


17. ככל שלא שולמה התמורה בגין המוצר מכל סיבה שהיא, לא תהא דייט נייט אחראית בכל חבות כלפי הלקוח או מי מטעמו והזמנתו תבוטל.


18. ידוע ללקוח כי יש במארזים של דייט-נייט משקאות אלכוהולים ועל כן הוא מצהיר ומתחייב כלפי דייט נייט בהזמנת המארז כי מלאו לו 18 שנים.


19. ידוע ללקוח כי ייתכן שבמארז ישנם מוצרים ללא תעודת כשרות ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה כלפי דייט נייט ו/או מי מטעמה.


20. ידוע ללקוח כי במארז עלולים להימצא מוצרים המכילים גלוטן ו/או אגוזים ו/או חומרי גלם ואלרגנים כאלה ואחרים. לפיכך, האחריות לשימוש במארז הינה על הלקוח בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי דייט נייט ו/או מי מטעמה בעניין זה.


21. על אחריותו הבלעדית של הלקוח לוודא לפני השימוש במארז כי אין במארז חומרי גלם ו/או משקאות ו/או מוצרים ו/או אלרגנים שעלולים לסכן אותו ו/או אנשים נוספים שיעשו שימוש במארז.


22. ידוע ללקוח כי בחלק מהמארזים ישנם מוצרים המכילים סוללות, והאחריות לוודא את תקינותן של הסוללות ו/או המכשירים ולהשתמש בהם בתבונה ועל פי הדייט חלה על הלקוח בלבד. לדייט-נייט אין כל אחריות בנושא.


23. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. הלקוח מבין ומסכים כי ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.


24. כל המחירים באתר מופיעים לצד המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ.


25. דייט-נייט רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. דייט-נייט רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.


26. במקרה של קבלת מוצר פגום, מתחייב הלקוח להודיע על כך לחברה בכתב תוך 24 שעות לכתובת המייל: [email protected] במקרה כזה על הלקוח להשיב את המארז הפגום למשרדי דייט נייט אשר כתובתם מופיעה באתר, באמצעות משלוח בדואר רשום או באמצעות מסירה ידנית. בתוך 10 ימי עסקים מיום קבלת המארז הפגום תשלח החברה ללקוח מארז חדש.

 

זכויות יוצרים וקנין רוחני


27. האתר וכל מוצרי דייט-נייט מכילים חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות דייט נייט וחלקם עשויים להיות בבעלות צדדים שלישיים.


28. כל הזכויות באתר, בתכניו, במארז ובכל מוצר אחר של דייט נייט לרבות אך לא רק הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים והסודות המסחריים, הינם של דייט נייט בלבד, או של צדדים שלישיים שהרשו לדייט נייט להשתמש בהם, לרבות, אך לא רק, מאמרים, תכני האתר, צורת ותוכן המארז ו/או כל מוצר אחר של דייט נייט.


29. לקוח ו/או גולש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר, במארז או בחלק מהם לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את המארז ו/או את תוכנו של האתר ו/או המארז, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר ו/או המארז.


30. חל איסור מוחלט להעתיק, לשנות, לפרסם, להפיץ, לשווק, לתרגם, להציג בפומבי, להעביר לציבור או להעמיד לרשותו, לעבד, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור, להשכיר או לעשות כל שימוש מסחרי בכל חלק מהאתר, תוכן האתר, המארז או המוצרים, לרבות אך לא רק תמונות, קבצים גראפיים, טקסטים וקוד-מחשב, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מדייט-נייט, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).


31. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים, בתכנם, בעיצובם או בכל חלק שלהם או של האתר והשירותים המופיעים באתר או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של דייט-נייט מראש ובכתב.
השימוש באתר.


32. דייט-נייט יכולה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים והמוצרים בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר ובמוצרים – והכל, בלא צורך להודיע ללקוח על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי דייט-נייט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


33. מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית דייט-נייט להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם לפי שיקול דעתה הבלעדי.
ביטול עסקה


34. ניתן לבטל עסקה עד 4 ימים לפני מועד אספקת המוצרים. במקרה שאתה מעוניין לבטל את העסקה, תוכל לפנות אל שירות הלקוחות של דייט-נייט בטלפון: 0547222133 ו/או באמצעות שליחת מייל לכתובת [email protected]


35. לא ניתן לבטל הזמנה ו/או להחזיר מוצר שסופק ללקוח, משום שבמארז כלולים בין היתר מוצרי מזון.


36. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"). הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

 


אבטחת מידע, פרטי הלקוח ופרטיות


37. בעת ביצוע הזמנה באמצעות האתר, יידרש הלקוח להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו' (להלן: "הפרטים"). דייט נייט ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי ממנהליהם ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הלקוח בעת הקלדת הפרטים, וכל טעות כאמור הינה באחריות הלקוח בלבד. כמו כן, הנ"ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.


38. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. הלקוח מבין ומסכים כי ייתכן שנגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לדייט נייט ו/או לאתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליהם ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הלקוח), שמורה לדייט נייט ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההזמנה. מבלי לגרוע מכל האמור, דייט נייט מסירה מעצמה אחריות על תכני ונתוני הלקוחות שהוזנו באתר.


39. הקלדת פרטים אישיים של הלקוח באחת מפונקציות האתר נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה.


40. דייט נייט נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל הניתן על סודיות מידע של לקוחתיה. ככל שעל אף מאמציה כאמור ייגרם נזק מכל סוג, ללקוח ו/או למי מטעמו בעניין זה, דייט נייט ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכך.


41. בעת השימוש באתר, דייט-נייט עשויה לאסוף מידע על נוהגי הלקוח באתר, לרבות מוצרים שרכש, תכנים שיצר או טען לאתר, מידע או פרסומות שקרא, העמודים שבהם צפה, השירותים שעניינו אותו, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגש לאתר ועוד. בנוסף, דייט-נייט רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע שנוגע לפרטי הלקוח ולפעילותו באתר.


42. דייט נייט תהא רשאית לשלוח ללקוחות ו/או למבצעי פעולות באתר דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של דייט נייט, חידושים באתר, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, אלא אם יודיע הלקוח בכתב כי אינו מעוניין בכך.

 

כללי ברירת הדין


43. הדין החל על השימוש באתר, על רכישה באמצעותו, על תקנון זה ועל כל התקשרות עם דייט נייט, הוא הדין הישראלי בלבד, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי שימוש ורכישה אלה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבתי-המשפט המוסמכים במחוז תל אביב.
 

סל הקניות שלי
חזור לראש הדף